RODO

INFORMACJA DLA INTERESARIUSZY FUNDACJI/OSÓB
PRZEKAZUJĄCYCH SWE DANE DO KONTAKTU
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”,
chcemy poinformować Pana/Panią o tym,
w jaki sposób będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest:
Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy Sosnowej 29,
KRS 0000495192, tel. 661 095 962, e-mail: fundacja.cedr@op.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania
o działaniach statutowych Fundacji i realizacji wsparć na rzecz interesariuszy Fundacji.
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w czasie określonym przepisami prawa
lub do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody, przy czym zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Podanie danych jest dobrowolne,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia informacji bądź wsparcia przez Fundację.

 

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich