Czy nasza fundacja może wykorzystać przekazany nam przez urząd skarbowy wykaz osób odpisujących 1% do oficjalnych podziękowań?

Zgodnie z postanowieniem art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych przez przetwarzanie danych  rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane, musi wyrazić na to zgodę. Jest to jeden z warunków przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 23 w/w ustawy. W opisanej sytuacji fundacja nie może udostępniać danych osobowych przekazanych jej przez US, bowiem zgoda osób, których dane są udostępniane obejmowała jedynie przekazanie tych informacji fundacji, a nie innym podmiotom. Zgoda osoby, której dane dotyczą – jest oświadczeniem woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Odpowiedź prawnika Agaty Szoplińskiej