Zatwierdzenie sprawozdania do 30 czerwca

30 czerwca 2016 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 dla organizacji, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2015 r.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego).
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych spoczywa na wszystkich podmiotach, które prowadzą księgi rachunkowe na zasadach wskazanych w ustawie o rachunkowości.
Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest organ wskazany w statucie stowarzyszenia/fundacji (zarząd/rada/walne zebranie członków).
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbywa się zasadniczo poprzez głosowanie i podjęcie stosownej uchwały w tym przedmiocie.
Organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje także uchwałę o podziale wyniku finansowego, tj. przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na odpowiednie cele (np. statutowe), lub pokryciu ujemnego wyniku finansowego.

Najpóźniej do 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy je złożyć z uchwałą we właściwym urzędzie skarbowym.

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą, czyli zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS, i to nawet wówczas, gdyby nie prowadziła faktycznych działań gospodarczych w danym roku obrotowym. Stowarzyszenie lub fundacja, które są zarejestrowane w KRS, ale nie prowadzą działalności gospodarczej, nie składają sprawozdania finansowego do KRS.