Inicjatywa lokalna

Na terenie powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego mieszkańcy sporadycznie korzystają
z procedury inicjatywy lokalnej, a jest to ciekawe narzędzie partycypacji, niewymagające sformalizowania grupy realizującej zadanie. Nie wszystkie gminy jednak wprowadziły uchwałą rady tryb zlecania zadań w ramach inicjatywy lokalnej, nie wszystkie zatem są przygotowane na taki rodzaj partycypacji społecznej.

Zachęcamy do zainteresowania się przepisami regulującymi użycie tego narzędzia.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty partycypacji obywatelskiej. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to:

Forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Zasady realizacji inicjatywy lokalnej reguluje art. 19b-h
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zanim złożymy wniosek do właściwej instytucji samorządowej, musimy dowiedzieć się, czy ma ona wprowadzoną procedurę realizacji inicjatywy lokalnej.

 

Jeśli masz pomysł na zadanie publiczne odpowiadające na potrzebę społeczną, ale oceniasz, że sam nie podołasz organizacyjnie, sprawdź, czy w okolicy
nie działa jakaś organizacja pozarządowa, która w celach statutowych
ma interesujący Cię zakres działania:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (stowarzyszenia i fundacje) na terenie:

POWIAT WŁOSZCZOWSKI                          POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Chcesz sprawdzić dane w KRS? PRZEJDŹ

Organizacje oznaczone w tabelach takim znaczkiem, mają status organizacji pożytku publicznego, możesz odpisać na nie 1% swojego podatku. Organizacjom tym przysługuje też sporo przywilejów, które mogą okazać się istotne przy realizacji większych projektów, np. zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych,
zwolnienia z podatku od darowizn wydatkowanych w pełnym zakresie ich celów statutowych pożytku.
OPPok.indd

………………………………………………………………………………………………………………..

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ:

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
GMINA KRASOCIN:

INICJATYWA MIESZKAŃCÓW WSI WYSTĘPY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CIEKAWE PROJEKTY Z INICJATYW ODDOLNYCH:

 

NIEZNANOWICE.PL:

Najpierw był pomysł na wspólne miejsce spotkań, którego we wsi brakowało > zawiązanie stowarzyszenia > nawiązanie współpracy z gminą > zakup działki przez gminę i przekazanie jej w użytkowanie stowarzyszeniu > projekt budowy świetlicy > pozyskanie środków z PROW > pomoc gminy w zabezpieczeniu środków na realizację > budowa, w którą od początku angażują swoje siły mieszkańcy  ZOBACZ PRACĘ   

ZOBACZ EFEKTY 1

ZOBACZ EFEKTY 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Udostępniamy miejsce na tej stronie dla organizacji pozarządowych
z powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego, które wspieramy.
Prosimy o przesyłanie informacji na temat organizacji,
które chcieliby Państwo opublikować na tej stronie lub w informatorze.

Informacje wraz ze zdjęciami można przesyłać na:  fundacja.cedr@op.pl

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich