Czy nasz uczniowski klub sportowy zarejestrowany w ewidencji starosty będzie mógł się przekształcić w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS zgodnie z nowym Prawem o stowarzyszeniach?

Stowarzyszenia zwykłe, o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z postanowieniem art. 40 ust. 1 wskazanej ustawy są uproszczoną formą stowarzyszenia,  nieposiadającą osobowości prawnej.
Zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach dokonane  ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw wprowadziły możliwość przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego posiadającego co najmniej 7 członków w stowarzyszenie rejestrowe, a tym samym uzyskanie przez nie osobowości prawnej.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji, w związku z tym, że podmiot ten podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.
Uczniowski klub sportowy nie jest jednak stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, bowiem z art. 4 ust. 6 ustawy o sporcie wynika, że uzyskuje on osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa wyżej.

W tej sytuacji procedury przekształcenia wprowadzonej ustawą z dnia 25 września 2015 r, nie można stosować do uczniowskich klubów sportowych, możliwość taka musiałaby zostać wyraźnie przewidziana w tej ustawie. Takiego zapisu ustawa ta jednak nie zawiera.

Odpowiedź prawnika Agaty Szoplińskiej