Czy organizacja może podpisać umowę z wolontariuszem na czas nieokreślony i czy pociąga to za sobą obowiązek ubezpieczania wolontariusza?

Zgodnie z postanowieniem art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Jest to jedyny przepis odnoszący się do formy w jakiej strony, tj. organizacja i wolontariusz regulują łączący ich stosunek prawny. Ani z tego przepisu, ani z żadnego innego postanowienia w/w ustawy nie wynika zakaz nawiązania współpracy wolontariusza z organizacją na czas nieokreślony, zatem uznać należy, że jest to dopuszczone przez prawo.
Odnośnie ubezpieczenia wolontariusza w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony stwierdzić należy, że korzystający ze świadczeń wolontariusza w takim wypadku nie ma obowiązku ubezpieczenia wolontariusza. Strony oczywiście mogą w porozumieniu ustalić, że takie ubezpieczenie zostanie przez korzystającego zapewnione. Z przepisów w/w ustawy wynika, że korzystający ma obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariusza wyłącznie w sytuacji, gdy wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Natomiast jeśli porozumienie jest dłuższe niż 30 dni, wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Wolontariusz wykonujący świadczenie na rzecz korzystającego przez okres dłuższy niż 30 dni jest objęty tym zaopatrzeniem od momentu zawarcia porozumienia z korzystającym, a korzystający nie ma obowiązku zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez okres pierwszych 30 dni.

Odpowiedź prawnika Agaty Szoplińskiej